کارت بازرگانی مجوزی است که برای امر صادرات و واردات مورد استفاده قرار می گیرد. این مجوز توسط اتاق بازرگانی تبریز صادر خواهد شد و برای صدور آن در ابتدا باید به عضویت اتاق بازرگانی تبریز در آیید.ثبت نام اتاق بازرگانی توسط کارتابل جامع اتاق بازرگانی انجام میگیرد و برای همین منظورباید به سایت آن وارد شوید. برای ثبت نام کارت بازرگانی باید در ابتدا از مدارک لازم اطلاع داشته باشید و بعد از آن مراحل ثبت نام را بدانید.مزایای اخذ کارت بازرگانیثبت سفارش کالاهای مجاز بازرگانیترخیص کالا از کلیه گمرکات کشوراشتغال به ترخیص کالا وو حق العمل کاریواردات و صادارتبرای ثبت برند غیر فارسی نیز داشتن کارت بازرگانی اجباری ست.نظم دادن به فضای اقتصادی.طبقه بندی فعالان اقتصادی از نظر نوع فعالیت اقتصادی از طریق کارت.کارت بازرگانی موجب اعتبار بین المللی فعالان اقتصادی می شود.مانند شناسنامه ای برای معرفی خود به شرکای داخلی و خارجی است و مدرکی شناخته شده است.تسهیل کسب و کار میان فعالان اقتصادی.بهره مندی از یارانه صادراتایجاد ارتباطات سازنده میان فعالان اقتصادی در سطح داخلی و بین المللی.کلید ورود به باشگاه جهانی بازرگانی است.اشخاصی که از دریافت کارت بازرگانی معاف هستندشرکت تعاونی مرزنشینانملوانان ایرانیکارگران ایرانی شاغل در خارج از کشورمدارک و شرایط لازم برای اخذ کارت بازرگانیمدارک شخصی صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی:مدارک شناساییمدرک تحصیلی ( حداقل دیپلم )کارت پایان خدمت یا برگه معافیتفرم رشته فعالیت از بخش خدمات اتاق بازرگانیگواهی عدم سو پیشینهحداقل سن مجاز 23 سالاصل گواهی مفاصا حساب مالیاتی آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی.اصل مجوز تولید به نام شخصاصل و کپی از تمامی صفحات سند مالکیت یا اجاره نامهاصل فیش حق عضویت بسته به میزان سرمایه و فیش حق تمبر و آموزشاصل وکپی فرم بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکیمدارک مورد نیاز جهت صدور کارت بازرگانی برای شرکت :تکمیل دو برگ فرم عضویت اتاقدو برگ اصل اظهارنامه ثبت در دفتر تجارتی که به گواهی اداره ی ثبت شرکت ها رسیده باشد.داشتن دفاتر پلمپ شده و ارائه گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت هادو برگ فتوکپی اظهارنامه ثبت شرکتفتوکپی شرکت نامه(در مورد شرکت های بامسئولیت محدود)دو برگ فتوکپی روزنامه رسمی در مورد آگهی روزنامه تاسیس شرکت و آگهی هر نوع تغییرات و دو برگ فتوکپی اساسنامه شرکتاصل و فتوکپی گواهی عدم سوءپیشینه مدیر عاملدو سری فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه مدیر عامل(حداقل سن 18 سال تمام) و روئت اصل آناصل گواهی بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی شرکت(فرم الف)عکس شش در چهار مدیر عامل چهار قطعه(جدید،تمام رخ،ساده)دو برگ فتوکپی کارت پایان خدمت و یا معافیت از سربازی برای آقایان و روئت اصل آنفتوکپی سند مالکیت و یا اجاره نامه محل کار(رسمی یا عادی که در صورت عادی بودن اجاره نامه،روئت اصل سند مادر الزامی است) و چنانچه سند به صورت مشاع تنظیم شده باشد ارائه اظهارنامه ی کتبی سایر مالکین نیز الزامی است.فرم تکمیل شده مشخصات بازرگانی(فرم ب) . تکمیل فرم فارسی-لاتینتکمیل فرم تعهد نامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضای مدیر عامل توسط دفاتر رسمی یا تصدیق آن توسط کارگاه(برای واحدهای تولیدی)دو برگ از اصل و فتوکپی فیش بانکیمراحل اخذ کارت بازرگانی در تبریزچگونگیاخذ کارت بازرگانی در تبریز :ورود به پرتابل جامع اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تبریز و ثبت نام جهت دریافت نام کاربری و رمز عبوروارد کردن مشخصات متقاضی و اطلاعات شرکت متقاضی بطور کامل و دقیق.ورود اطلاعات اظهارنامه ثبت در دفاتر بازرگانیوارد کردن اطلاعات تماس و آدرسوارد کردن مشخصات اعضا هیأت مدیرهتأیید فرمهای مورد نیاز جهت صدور کارت بازرگانی بعد از دریافت.انتخاب حداقل یک رشته فعالیت برای واردات و حداکثر سه رشته.اسکن تمامی مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت.وارد کردن اطلاعات مربوط به فیش های پرداختی.اصلاح و ویرایش کل اطلاعات تکمیل شده و سپس تأیید نهایی.