از پروتز ثابت، به منظور جایگزینی برای دندان های از دست رفته استفاده می شود. پروتز ثابت مانند دندان طبیعی می باشد. پروتز ثابت، نوعی بریج یا پل است. هنگامی که فرد دندان خود را از دست می دهد، برای انجام بریج نیاز به دو دندان سالم در طرفین می باشد که این دندان ها نقش پایه را بازی می کنند و قسمت میانی (پل) هم نقـش دندان های جایـگزین شده را به عهـده می گـیرد. هنگامی که یک طرف دندان از بین رفته دندان وجو داشته باشد و یک طرف نه، از پروتز ثابت استفاده می شود.بعد از چسباندن روکش در صورتی که در قسمت پروتز احساس بلندی می کنید حتما به کلینیک مراجعه کنید و همچنین بهداشت دندان پروتز شده را به طور کامل رعایت کنید.انجام پروتز ثابت در کلینیک دکتر بالوی پور