خرابی هایباتری خودروناشی از مالکیت خودرو هست وهمیشه در موارد ناخوشایند اتفاق می افتد مانند زمانیکه عجله به محل کار بعدی ویا هنگام برداشت بچه ها بعد از کار.در حالیکه جایگزینی باتری اجتناب ناپذیر است وباید هر ۳ تا ۵ سال انجام شود ،خرابی های مداوم ممکن است به این معنا باشد که سیستم الکتریکی وسیله نقلیه شما مشکل دارد یا اینکه باتری برای نیاز شما مناسب نیست .با این حال ، انواع مختلفی از باتری های خودرو دربازار باعث می شود یک کاردشوار را انتخاب کنید زیرا همه باتری ها برابر نیستند .بنابراین قبل ازاینکه آستین خود را بالابیاورید وباتری خودرا جایگزین کنید ، در این قسمت راهنمایی هست که به شما درتصمیم گیری در مورد وسایل نقیله شما کمکمی کند.