کتاب بررسی سیستم های قدرت احد کاظمی (جلد اول) یا همان کتاب سیستم های قدرت الکتریکی (جلد اول) تالیف احد کاظمی است. این کتاب برق ارزشمند به عنوان درس بررسی سیستم های قدرت ۱ رشته مهندسی برق در بیشتر دانشگاه های ایران مورد تدریس قرار می گیرد .این کتاب توسط کاربران عزیز برای وبسایت پاورجام ارسال شده است که صمیمانه از این دوست عزیز تشکر ویژه داریم. جهت دانلود فایل pdf این کتاب بر روی دانلود کتاب برق کلیک کنید.فهرست مطالب کتاب بررسی سیستم های قدرت ۱ احد کاظمیفصل اولکلیاترشد سیستم های قدرت الکتریکیتاریخچه صنعت برق در ایرانتولید انرژی الکتریکیانتقال و توزیع انرژی الکتریکیآینده صنعت برقمقالات برقفصل دوممفاهیم اساسی سیستم های انرژی الکتری***وابط اساسی در مدارهای سینوسی یک فازقدرت در مدارهای سینوسی یک فازمدارهای سه فازقدرت در مدارهای سه فازمقادیر نسبت به واحدتغییر مبنای مقادیر نسبت به واحدپروژه برقفصل سومپارامترهای خطوط انتقالمقدمهانواع هادی های خط انتقالمقاومت خطوط انتقالتعریف اندوکتانساندوکتانس یک هادی بر اثر شار داخلیشار پیوسته در خارج از یک هادیاندوکتانس خط یک فاز دو سیمهبررسی مجتمع هادی هااندوکتانس خطوط انتقال مرکباندوکتانس خطوط انتقال سه فازجابجایی فازها در خط انتقال سه فازهادی های گروهی (باندل)خطوط انتقال سه فاز دو مداره (دوبل)خطوط انتقال دو مداره با هادی های باندلخلاصه محاسبه اندوکتانس خطوط انتقالکاپاسیتانس خطوط انتقالپتانسیل الکتریکی یک نقطه در نزدیکی دو هادی موازیکاپاسیتانس خط یک فازاثر زمین بر کاپاسیتانس خطوطپتانسیل یک نقطه در نزدیکی چند هادی موازیکاپاسیتانس خط یک فاز با در نظر گرفتن اثر زمینکاپاسیتانس خط انتقال سه فازکاپاسیتانس خط سه فاز با در نظر گرفتن اثر زمینکاپاسیتانس خطوط با هادی های باندلکاپاسیتانس خطوط سه فاز دو مدارهخلاصه محاسبه کاپاسیتانس خطوط انتقالفصل چهارمروابط و ولتاژ و جریان در خطوط انتقالخط انتقال کوتاهخط انتقال متوسطخط انتقال بلندمدار معادل خط انتقال بلندقدرت انتقالی در خط انتقال انرژیبار امپدانس موجی (بار طبیعی) خطوط انتقالفصل پنجممدار معادل سیستم های قدرتمقدمهماشین سنکرونمدار معادل ماشین سنکرونبررسی توان های اکتیو و راکتیو ماشین سنکرونمنحنی حد پایداری ماندگار ژنراتور سنکرونبررسی تاثیر برجسته بودن قطب ها در روابط ماشین سنکرونترانسفورماتورهاتران سفورماتور ایده آلمدار معادل ترانسفورماتور واقعیمقادیر پریونیت در ترانسفورماتورهااتو ترانسفورماتورترانسفورماتو رهای سه فازترانسفورماتورهای سه سیم پیچهمشخصات باردیاگرام امپدانس سیستم های قدرتمدار معادل تونن سیستم قدرتفصل ششمماتریس های ادمیتانس و امپدانس شبکهماتریس های ادمیتانس و امپدانس شینکاربرد امپدانس باس در تعیین مدار معادل تونن سیستم های قدرتحذف شینترمیم ماتریس امپدانس شینروش مستقیم تشکیل امپدانس باستشکیل ادمیتانس و امپدانس بار با استفاده از کامپیوترتاثیر ترانسفورماتورهای متغیر در ماتریس ادمیتانس باسفصل هفتممطالعه پخش بارمقدمهرابطه کمیت های الکتریکی در یک شینانواع شین ها از دید مساله پخش بارمعادلات پخش بارروش گوس – سایدلتسریع همگرائی در الگوریتم GSمحاسبه قدرت ها در مساله پخش باراستفاده از کامپیوتر در پخش بار از روش GSروش نیوتون – رافسونمقایسه روش های گوس – سایدل و نیوتون – رافسونروش Decoupled در حل مساله پخش بارروش Fast – Decoupled در حل مساله پخش بارپخش بار DCمنابع و ماخذدانلود جزوه برق