رفع پارگی فرش و از بین رفتن قسمتی از سر ریشه های فرش - بخش سومپود در قالی نیم لولهمان طور که گفته شد، دو پود در حد متوسط دارد که یکی از زیر زیگزاگ رد می شود و دیگری از روی زیگزاگ عبور داده می شود. پود در قالی تختدر این نوع قالی، یک پود کلفت و از روی زیگزاگ به صورت زیر و رو از تارها عبور می دهند.همان پود قالی های لول است .طریقه رد شدن پود کلفت و نازک در قالی لول و نازک در قالی لول با دو زاویه که دارد، باید در رفو نیز به این امر توجه داشت. هنگامی که مقطع عرضی تارها مشاهده شود، این موضوع آشکار می شود که در بعضی مواقع حرکت پود باعث قرار گرفتن تارهای رویی به صورت مایل و یا از مقطع عرضی، از بالا و پائین به صورت یک در میان می باشد و به نوع گره ارتباطی ندارد .حرکت پود در رجهای مختلفدر رج اول، 3پود کلفت وجود دارد که هر سه از زیر زیگزاگ و در رج دوم یکی از زیر زیگزاگ و دومی از روی زیگزاگ عبور داده می شوند که این پود نازک است. پود سوم نیز مانند پود کلفت اول از زیر زیگزاگ رد می شود.قالیشویی توحید , قالیشویی در صادقیه تذکر بسیار مهم: شایان ذکر است که وقتی فرش را به چهار چوب نصب می کنند، باید فرش طوری قرار داده شود که جهت خواب قالی به طرف پائین باشد و در هنگام کار، در همان جهت، اولین گره را می زنند. در بعضی موارد، هنگام رفوکاری، به جای استفاده از قلاب برای زدن گره بر روی تار، می توان از سوزن و خامه متناسب با خامه قالی استفاده کرده و به صورت روشهای مذکور در گره فارسی یا ترکی عمل نمود.