کسی لینک نرم افزار tiktool رو که کرک شده باشه داره نسخه جدید مورد نظرمه