مواد اولیه فرش - بخش ۱مواد اولیه*در ساختار قالی از مواد اولیه*ی متفاوتی استفاده شده است که انتخاب آن*ها به* عادات و رسوم محلی بستگی دارد. اين مواد اوليه براساس سهولت در دسترس بودن و يا قيمت*شان و يا توان تطابق با خواسته*هاي متغير بافندگان انتخاب مي*شود. در ميان بسياري از الياف موجود در شرق، پشم و نخ پنبه مطلوبيت بيشتري دارد. اغلب از ابريشم هم استفاده مي*شود. البته براي نمونه*هاي گران*قيمت، در حالي كه به طور قطع استفاده از كتان متوقف شده و بسياري به ندرت از كنف استفاده مي*شود.قالیشویی توحید , قالیشویی در طرشتپشمدر ميان تمام مواد اوليه*ي استفاده شده براي قالي، بي*ترديد پشم گوسفند يا كرك بز از همه بيشتر رواج داشته است، زيرا اين الياف به فراواني در كشورهاي شرقي قابل دسترسي هستند. پرورش گوسفند و بز از گذشته*هاي دور در اين سرزمين*ها به طرز گسترده*اي صورت مي*گرفته است. در نواحي مختلف، نژادهاي گوناگوني پرورش داده مي*شود كه ارزان يا گران هستند، اما اغلب به خاطر كيفيت خوب پشم انتخاب مي*شوند. اگر پشم گوسفندي را زير ميكروسكوپ نگاه كنيم به صورت يك رشته با سطحي چين*خورده و مرتبه مرتبه است و اين ويژگي باعث شده كه ريسيدن آن آسان باشد زيرا الياف مجزا به سادگي يكي به ديگري مي*چسبد. اين الياف از كراتين ساخته شده و بخش مركزي آن سوراخ است و اين مسايل موجب انعطاف*پذيري آن شده است. پرز گوسفندي به طور طبيعي از سه نوع الياف مختلف تشكيل شده: پشم دراز، پشم واقعي و حقيقي كه پيچ و تاب*هايي دارد و بخش كوچك و محكم از پشم تيره. در پشم گرانبهاتر بخش پشم تيره زير پنج درصد مي*ماند و ميزان بقيه*ي الياف بيشتر است.جايي كه پشم دراز بيشتر باشد، الياف مقاوم*تر هستند. در عوض اگر درصد بيشتري از آن پشم واقعي و حقيقي باشد، الياف ظريف*تري توليد مي*شود. ماهيت الياف پشمي به عوامل بسياري بستگي دارد: نژاد گوسفند مورد انتخاب پرورش*دهندگان و آب و هوا و مراتعي كه اين حيوانات در آن مراتع رشد مي*گنند، تغذيه*ي آن*ها، سن حيوانات، فصل پشم چيني و نوع گوسفندي كه پشم از آن به دست مي*آيد.