تو این تایپیک هر پرسش و پاسخ در رابطه با حیوونای خونگی رو قرار بدیم