1/میگوی خشک را در آب نیم گرم خیس میکنیم تا نرم شود بعد پوست و شاخکهای آن را میگیریم.
2/میگوی یخ زده را میگذاریم یخش باز شود در صورتی که پوست داشته باشد ته ان را فشار می دهیم و میگو درسته از پوست خارج میشود.
3/در صورتی که کنسرو است اماده برای هر نوع غذا میباشد.
میگوی خشک یا یخ زده را بعد از اماده شدن با مقداری اب و با کمی نمک میجوشانیم و میگوها را در آب جوشان چند جوش میدهیم بعد در صافی میریزیم آب آن که رفت اماده برای هر نوع غذا میباشد.