مزایای بیمارستان هوشمند افزایش سطح کیفی خدمات کاهش زمان ارئه خدمات بیماران ذخیره.داده کاوی و تحلیل الکترونیکی اطلاعات بیماران کاهش هزینه ها افزایش بهره وری منابع و تجهیزات افزایش بهره وری منابع انسانی افزایش سطح ایمنی و امنیت کاهش خطاهای پزشکی تجهیز صفر تا صد بیمارستان در جهت هوشمند سازی redirect.php?a=[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]