سنسور اثر هال

مبدلی است که ولتاژ خروجیش نسبت به تغییرات میدان مغناطیسی اطرافش تغییر می کند و بیشترین کاربرد ان در سرعت سنج ها می باشد