در ایمنی در برق ریسک نکنید

برق یکی از واجبات زندگی است که برای شما زندگی راحتتر می کنه و می تونیم با اون لامب روشن کنیم و همچنین غذا بپزیم.ولی اگر به صورت بی دقتی از آن استفاده بشه به طور مثال در نزدیکی آب کشنده است. در حقیقت بهبود بخشیدن به مهندسی ایمنی تولیدات،استانداردها خطرات برق را کاهش می دهد.
در اینجا جند نصیحت برای ایمنی خودتان قرار می دهم
1-تمام پریزهای غیر قابل استفاده بپوشانید
2-مطمئن شوید که تمام سیمها ضخمی نیستند.
3-مطئمن شوید تمام دوشاخه ها در پریز کیپ هستند نه به صورت گشاد نه به صورت اینکه با زور داخل پریز بروند
4-مطمئن شوید کابلی که برای مصرف کننده می خواهید به کار ببرید برای این مصرف کننده مناسب هستند
5-اگر مصرف کننده به صورت پشت سرهم فیوز می سوزاند ان را از برق قطع کنید و رفع عیب کنید
6- هیچگاه سرپیچ لامپی را به صورت خالی رها نکنید
7-هیترهای مورد استفاده 1متر دورتر از محل مواد قابل اشتعال قرار دهید