ثبت نام کاردانی فنی حرفه های نظام جدید 98 به چه معناست؟ﺑﻴﺴﺖ و چهارمین دوره ﭘﺬﻳﺮش ثبت نام کاردانی نظام جدید فنی حرفه ای 98 و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ـ ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﻲ درسال 1398 اساس ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﺮﺑـﻮط و ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻧﺘﺨـﺎب ﺷﺎﻳﺴـﺘﻪ ﺗـﺮﻳﻦ اﻓـﺮاد، ﺗﻮزﻳـﻊ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن دررﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻮرد ﻛﺸﻮر، ﻧﻴﺎزاﻳﺠﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮای ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﺪاﻳﺖ داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻫـﺎی ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ و ﺗﺨﺼـﻴﺺ اﻣﻜﺎﻧﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻌﺪ و با بهره گیری از تجارب ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار می ﮔﺮدد.ثبت نام کاردانی نظام جدید فنی حرفه ای 98زمان ثبت نام کاردانی نظام جدید فنی حرفه ای 98 مشخص شدثبت نام و انتخاب رشته دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی حرفه ای و موسسات اموزش عالی غیرانتفاعی سال 1398 از تاریخ 22 اردیبهشت ماه 98 (98/02/22) آغاز و به مدت یک هفته تا (98/02/98) مهلت ثبت نام ثبت نام کاردانی نظام جدید فنی حرفه ای 98 ادامه خوهد داشت.(برای اطلاع از شرایط و رشته های ادامه تحصیل کاردانی نظام جدید، نحوه ثبت نام آزمون کاردانی به کارشناسی 98 بر روی لینک های زیر کلیک نمایید)زمان ثبت نام آزمون کاردانی به کارشناسی 98لیست رشته های کاردانی به کارشناسی 98شرایط ثبت نام کاردانی نظام جدید فنی حرفه ای 98ﺷﺮاﻳﻂ ثبت نام کاردانی نظام جدید فنی حرفه ای 98 و ضوابط اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ ﺑـﺮای ﺷـﺮﻛﺖ در ﮔـﺰﻳﻨﺶ رﺷﺘﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻨﻲ و حرفه ای داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ برای سال 98-99 به شرح زیر می باشد.ثبت نام کاردانی نظام جدید فنی حرفه ای 98 براساس سوابق تحصیلی (معدل کل دیپلم) صورت خواهد گرفت و برای هیچ کدام از رشته های امتحانی آزمون برگزار نخواهد شد.دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات دوره متوسطه نظام جدید در یکی از رشته های فنی حرفه ای و کاردانش و یا دیپلم نظام قدیم فنی حرفه ایکد رشته انتخاب در نیمسال باید متناسب با دوره و نیمسال مورد نظر (زمان فارغ التحصیلی) داوطلب باشد، در صورتی که رشته قبولی پذیرفته شده برای نیمسال اول 98 باشد باید تا پایان 31/06/98 فارغ التحصیل شده باشند در غیر این صورت ثبت نام انجام نخواهد شد.افرادی که دارای مدرک پیش دانشگاهی و یا دیپلم نظام جدید متوسطه نظری باشند اعم از رشته های علوم تجربی ریاضی و یا علوم انسانی و یا اینکه مدرک کاردانی و یا بالاتر را دارا باشند مجوز شرکت در این دوره را نخواهند داشت.ثبت نام کاردانی نظام جدید فنی حرفه ای 98 و انتخاب رشته کنکور سراسری خود را به مشاوران مجرب تحصیلی درخت دانش بسپارید.تماس از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد با شماره 9099072943شرایط مورد نیاز نظام وظیفه برای ثبت نام در دوره کاردانی نظام جدید فنی حرفه ای 98داوطلبان مرد لازم است که به هنگام پذیرش در دانشگاه یکی از شرایط زیر را از لحاظ مشمولیت و مقررات نظام وظیفه دارا باشند در غیر این صورت ثبت نام انجام نخواهد شد.داشتن کارت پایان خدمتداشتن کارت معافیت دائم هوشمندمتولدین سال 47 و قبل از ان به شرط اینکه تغییر سن نداده باشند.مشمولان دارای برگ معافیت موقت هوشمند بدون غیبت در مدت اعتبار آندانش آموزان سال آخر دوره متوسطه به صورت حضوری و بدون وقفه تحصیلی مشغول به تحصیل بودهو ...لیست رشته های کاردانی نظام جدید فنی حرفه ای 98در پذیرش دوره کاردانی نظام جدید سال 98 دانشگاه ها و موسسات اموزش غیردولتی و غیرانتفاعی در 30 رشته امتحانی به شرح زیر دانشجو پذیرش می کند که شامل رشته های:دانشگاه های غیرانتفاعی مسولیتی بابت پرداخت وام های دانشجویی و همچنین خوابگاه، امکانات رفاهی دانشجویی ندارند.نکات مهم درباب موضوع ثبت نام کاردانی دوره های نظام جدید فنی حرفه ای 98داوطلبانی که در دوره روزانه آموزن سال 97 مورد پذیرش قرار گرفته و ثبت نام نموده و یا نموده اند اجازه پذیرش در این مرحله را ندارند.دانشجویان دوره دوم نوبت شبانه و دوره غیرانتفاعی در صورتی که منعی از نظر نظام وظیفه نداشته باشند می توانند بدون انصراف از دانشگاه هم ثبت نام نمایند.دانشجویان انصرافی یا اخراجی در صورتی که منعی برای نظام وظیفه نداشته باشند می توانند ثبت نام خود را انجام دهند.نحوه ثبت نام کاردانی نظام جدید فنی حرفه ای 98ثبت نام کاردانی نظام جدید فنی حرفه ای 98 در سایت سازمان سنجش به ادرس sanjesh.org انجام خواهد شد.پرداخت هزینه کارت 24000 هزار تومان برای ثبت نام و دریافت شناسه و رمز عبور ثبت نام الزامی است.در صورتی که داوطلبان علاوه بر دوره های روزانه وشبانه دمتقاضی ثبت نام برای دوره های غیرانتفاعی و موسسات غیر دولتی می باشند باید خرید کارت جداگانه ای انجام دهند.آماده نمودن مدارک مورد نیاز برای ثبت نام کاردانی فنی حرفه ای 98 که در ادامه مقاله کامل توضیح خواهیم دادنحوه انتخاب رشته کاردانی نظام جدید فنی حرفه ای 98انتخاب رشته برای داوطلبان می تواند در قالب 50 رشته محل تحصیل بر رشته امتحانی باشد.داوطلبان باید به عناوین دیپلم های مرتبط توجه نموده و با توجه به کد دیپلم های مجاز مندرج در جدول رشته ها یکی از رشته ها را انتخاب نمایند.پذیرش ها با اولویت بومی سازی انجام خواهد شد و داوطلبان باید براساس مناطق بومی خود انتخاب رشته خود را انجام دهند.مدارک لازم برای ثبت نام کاردانی نظام جدید فنی حرفه ای 98فایل اسکن شده عکس 3در4فایل عکس باید کاملا واضح و زمینه سفید باشد.اطلاعات دیپلم متقاضیان شامل معدل دیپلم و ریزنمراتدرصورت داشتن سهمیه هی موجود کد 12 رقمی در دسترس باشد.شناسنامه و کارت ملیراههای ارتباطی با مشاوران تحصیلی درخت دانش شامل شماره تماس 9099072943 بدون نیاز به گرفتن کد از طریق تلفن ثابت می باشد در صورت مواجه شدن با شلوغی خطوط تلفن می توانید دو بار تماس حاصل نمایید و یا از طریق ادمین کانال تلگرام و اینستاگرام مشاوره تحصیلی درخت دانش در ارتباط باشید.شرایط و ضوابط تحصیل در دوره دوم یا شبانه دوره های کاردانی فنی حرفه ایدوره دوم یا همان دوره شبانه هم از لحاظ مدرک همان دوره روزانه محسوب خواهد شد.انتقالی دانشجویان از دوره دوم شبانه به روزانه امکان پذیر نخواهد بود.طول دوره تحصیلی برابر ضوابط سنجش خواهد بود.تسهیلات مادی برای دوره های شبانه از جمله وام های ضروری تحصیلی در نظر گرفته خواهد شد.برنامه های آموزشی نوبت دوم همان برنمه هی آموزشی دوره روزانه خواهد بود.