ویژگی*های تخصصی بررسی قهوه ویژگی*هایی که بر اساس آنها قهوه ها را بررسی کرده و امتیاز می*دهند در گراف زیر به طور کامل نمایش داده می شود. هر ویژگی دارای امتیاز مجزایی است و امتیاز نهایی قهوه بر اساس مجموع امتیازات است:روش امتیازدهی قهوه fragnance: عطر قهوه است، زمانی که هنوز خشک است و آب روی آن ریخته نشده است.Aroma: عطر قهوه است، زمانی که آب داغ روی آن ریخته می*شود.Flavor: خصیصه اصلی نُت*های میانی قهوه است. بعد از تماس اول با بوی قهوه تا پس از خوردن قهوه، after taste این ویژگی توسط زبان حس می*شود و بر اساس شدت و کیفیت آن ارزش گذاری می¬گردد. این خصیصه در کل زبان از قسمت¬های جلو تا قسمت¬های عقب زبان حس می*گردد.After taste: پس از خوردن قهوه، مدت زمانی که مزه و عطر قهوه هنوز قابل حس است و توسط قسمتهای انتهایی کام حس می*شود. اگر این حس کوتاه یا ناخوشایند باشد، امتیاز کمی می*گیرد.Acidity: اسیدیته قهوه است. این ویژگی به صورت مزه خوشایند میوه*ای یا شیرینی یا زنده بودن قهوه و درست پس از ورود قهوه به دهان حس می*شود. این ویژگی اگر ناخوشایند باشد و حالت اسیدیته داشته باشد یک ویژگی منفی محسوب می*شود.Body: این ویژگی به صورت حس لامسه مایع قهوه در دهان ( بین زبان و سقف دهان) است. حس پری خوشایندی که ناشی از قوام مایع است. بعضی قهوه*ها حالت پر*تری دارند مانند قهوه سوماترا و برخی سبک تر هستند. اما هر دو می*توانند حس خوشایند داشته باشند. مهم این حس خوشایند است.Balance: تعادل بین معیارهای فوق الذکر است. نباید یک ویژگی بر بقیه برتری زیادی داشته باشد و بقیه ویژگی ها را تحت تاثیر قرار دهد.Clean Cup: عدم وجود هر گونه حس ناخوشایند از ابتدای تماس با عطر و مزه قهوه تا وقتی که قهوه بلعیده می شود. نباید هیچ عامل ناخوشایند اضافی در حس*های خوب پیشین تداخل کند.Uniformity: یکسان بودن ویژگی های فوق، در فنجان*های مختلفی که از یک قهوه تهیه می*شودبه هر کدام از موارد فوق جداگانه امتیاز دهی می*شود و مجموع امتیازات به عنوان امتیاز نهایی آن قهوه در نظر گرفته می شود.برای کسب اطلاعات بیشتر و مقالات به روز از وب سایت گروه صنعتی زادمن به آدرس www.zadman.ir یا از صفحه اینستاگرام شرکت به آدرس *redirect.php?a=instagram.com/zadman.co بازدید فرمایید.