دستگاه اکسیژن ساز دستگاه های پزشکی می باشند که میزان اکسیژن هوای فضای ورد نظر را متمرکز می کنند تا گاز اکسیژن مورد استفاده برای بیماران را غنی و خالص کنند.اکسیژن ساز به دو دسته ثابت و قابل حمل تقسیم می شود البته بیشتر دستگاه های اکسیژن ساز خانگی ثابت می باشند و قادرند جهت تولید اکسیژن غنی، به صورت مداوم و یا پالسی استفاده شوند. دستگاه های اکسیژن ساز وقتی مورد استفاده قرار می گیرند که بیمار بر اساس نظر پزشک متخصص خود تحت شرایطی خاص جهت پاسخگویی بدن خود به اکسیژن خالص نیاز داشته باشد.جهت خرید دستگاه اکسیژن ساز خانگی و غیره به سایت آرادرما مراجعه کنید.araderma.com/product-category/respiratory/oxygen-maker/