تفاوت چمن فوتبالی و چمن تزئینیدر ابتدای این مقاله به مرور و ویژگی های مورد نیاز در این دو گروه چمن مصنوعی می*پردازیم.چمن*های مصنوعی تزئینی ‏چمن*هایی هستند که برای مصارف عمومی*تر مانند تراس، روف گاردن، حیاط و … مورد استفاده قرار می*گیرد.در چمن های تزئینی ظاهر زیبا و البته طبیعی در اولویت است.در طرفی دیگر چمن مصنوعی فوتبال هستند که کاربری ورزشی ‏دارند.بنابراین ضربه*پذیری و دوام بالا از اولویت*های چمن مصنوعی فوتبالی محسوب می*شود.‏چمن مصنوعی تزئینیچمن مصنوعی تزئینی*عموماً دارای ارتفاع الیاف ۸ تا ۴۰ mm هستند و از تراکم بالاتری نسبت به چمن های فوتبالی برخوردارند.همچنین سازندگان با استفاده از موارد زیر ظاهر چمن های تزئینی را طبیعی تر کرده اند.فیلر (الیاف پرکننده): این الیاف در بین دیگر الیاف ایستای چمن مصنوعی قرار می گیرند و عموماً به رنگ زرد هستند و دو نقش بسیار مهم را ایفا می کنند، نخست فیلرها به کمک ساختار مجعد خود فضای خالی بین الیاف را پر کرده و موجب ‏ایستایی الیاف و ضربه*پذیری بالای آن*ها خواهند شد.این ویژگی در چمن*های فوتبالی به وسیله سیلیس و گرانول تأمین ‏می*شود و ویژگی بعدی طبیعی*تر کردن ظاهر چمن می*باشد.همان طور که می*دانیم چمن*های طبیعی بعد از یک دوره*ی ‏سبز دچار زردی در ریشه می*شوند و فیلرها به خوبی ظاهر چمن مصنوعی تزئینی را به چمن طبیعی نزدیک می*کنند.‏‏ رنگ*های متنوع: برای هر چه طبیعی*تر شدن ظاهر چمن مصنوعی تزئینی، سازندگان این دسته از چمن*ها را با استفاده ‏از رنگ*های متنوع و یا به عبارتی با ترکیب رنگ*های سایه روشن بافت می*کنند.چمن*هایی که از این روش استفاده ‏می*کنند در الیاف اصلی بین ۲ تا ۳ رنگ مختلف در بخش فیلرها از ۲ تا ۳ رنگ ترکیبی که عموماً سبز و زرد و قهوه*ای ‏هستند بهره می*برند.‏چمن مصنوعی فوتبالی*‏ مهم*ترین ویژگی در چمن مصنوعی فوتبال دوام و ضربه*پذیری است.از این رو چمن*های فوتبالی دارای ارتفاع الیاف ‏زیاد (بین ۵۰‏mm‏ تا ۶۰‏mm‏) هستند و همچنین تراکم کمتری به نسبت چمن*های تزئینی دارند تا بتوانند بارگیری (جذب ‏سیلیس و گرانول) بهتری داشته باشند.