نحوه امتیاز بندی مدارس شاهد ویژه فرهنگیان 98نحوه امتیاز بندی سهمیه فرهنگان در مدارس شاهد 98 نیز سوال بیشتر دانش آموزان و خانواده های فرهنگی می باشد که آیا به فرزندان ما چه امتیازی شامل می شود و به چه چیزهایی بستگی دارد؟ در اینجا اول سهمیه های فرهنگی و معلمی را دسته بندی می کنیم که به ترتیب امتیاز شامل:فرزند کارمند رسمی و پیمانی شاغل در آموزش و پرورش و بنیاد شهید شاغل در طرح شاهد (هر سال 8 امتیاز - اداری 10 امتیاز) (حداکثر 300 امتیاز)دانش آموزان متقاضی مدرسه شاهد محل تدریس والدین (به ازای هر 6 ساعت 25 امتیاز)(حداکثر 100 امتیاز)فرزند کارمندان رسمی آموزش و پرورش در مدرسه ایثارگران (هر 6 ساهت موضف در هفته 8 امتیاز)فرزندان فرهنگیان شاغل به تدریس در مناطق امنیتی (100 امتیاز)کارمند رسمی آموزش و پروش و بنیاد شهید (بازنشسته)(هر سال 5 امتیاز)(حداکثر 300امتیاز)برای اطلاع از شرایط ثبت نام فرهنگیان مدارس شاهد 98 و بالا بردن امتیاز خود با درج سهمیه های عادی با مشاوران درخت دانش در ارتباز باشید.نحوه امتیاز بندی مدارس شاهد 98نحوه امتیاز بندی مدارس شاهد ویژه فرهنگیان فرزند کارکنان رسمی آموزش و پرورش شاغل در مدرسه ایثارگران چگونه است ؟در صورت اشتغال فعلی تا سال 95 – 96 در صورتی که آخرین حکم استخدامی یا ابلاغ رسمی اشتغال موظف در مدرسه ایثارگران در سال تحصیلی جاری 95 – 96 اگر سابقه خدمت تمام وقت موظف در مدارس ایثارگران هر سال 4 امتیاز تعلق می گیرد ونیز به عوامل آموزشی به ازای هر 6 ساعت موظف در هفته 8 امتیاز تعلق می گیرد ونیز به عوامل اداری به ازای هر 8 ساعت موظف در هر هفته 8 امتیاز تعلق می گیرد .نحوه امتیاز بندی مدارس شاهد ویژه فرهنگیان فرزند فرهنگیان شاغل به تدریس در مدارس مناطق امنیتی چگونه است ؟دانش آموزان جهت بهره مندی از امتیاز این بند در سامانه سجا فرهنگیان می توانند با ارائه مدارک به کارشناسی شاهد منطقه شهرستان مراجعه نمایند و 100 امتیاز بگیرند .نحوه امتیاز بندی مدارس شاهد ویژه فرهنگیان فرزند کارمند رسمی آموزش و پرورش و بنیاد شهید شاغل یا بازنشسته ( مامور با انتقالی به ادارا ت دیگر ) چگونه است ؟دانش آموزان در صورت ارائه آخرین حکم استخدامی در سال جاری ( برای شاغلین ) و یا آخرین حکم بازنشستگی ( برای باز نشستگان ) و گواهی سوابق خدمت در آموزش و پرورش ( برای مامورین و انتقالی ) به ازای هر سال سابقه خدمت رسمی 5 امتیاز می گیرد و نیز حداکثر امتیاز سابقه خدمت زوج کارمند 200 امتیاز می باشد .