چطور کل حساب کاربری و ارسال ها را حذف کنیماگر فحش بدیم میشه یا دکمه ای برای آن طراحی شده