توقیف خودرو از طریق اجرای ثبت از جمله مواردی که بسیار با آن برخورد می کنیم نیاز به توقیف اموال فردی است که دین خود رو پرداخت نمی کند یا برای مطالبه ی مهریه ی خود نیاز به توقیف اموال زوج داریم.در پیگیری های از راه اجرای ثبت تنها می توان اجرای تعهداتی را مطالبه نمود که به موجب سند رسمی ایجاد شده اند و افراد به موجب یک سند رسمی اجرای آنها را پذیرفته اند. البته نباید فراموش نمود که این اختیار قانونی برای پیگیری از طریق اجرای ثبت مانعی برای طرح دعاوی دادگستری نیست و مطالبه حق به کمک اجرای ثبت در واقع امتیازی است که قانون گذار برای دارندگان اسناد رسمی قائل شده است.در ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی خودروی شخصی در زمره ی مستثنیات دیون آمده است درحالی که در بیشتر شعب دادگاه های اجرای احکام خودروی شخصی فرد را اگر وسیله ی ارتزاق و کسب درآمد وی نباشد، قابل توقیف می دانند. مشابه همین نظر را اداره ی حقوقی قوه قضاییه نیز در پاسخ به سوال ارائه کرده و خودروی تاکسی را که وسیله ی امرار معاش است، قابل توقیف ندانسته است.همین رویه نیز در توقیف اموال فرد مدیون از طریق اجرای ثبت رعایت می شود؛ در نتیجه خودروی شخصی فرد را چنانچه وسیله ی کسب درآمد وی باشد نمی توان توقیف نمود و چنانچه توقیف شود با اعتراض شخص متعهد به دادگاه رفع توقیف خواهد شد. وجود همین اختلاف نظر زمینه ای را برای ابتکار عمل وکلا فراهم می کند تا با استدلال های منطقی و قوی ثابت نمایند که خودروی شخص مدیون وسیله ی ضروری زندگی وی نبوده و می توان آن را توقیف نمود. از این رو استفاده از دانش و توانایی وکلای متخصص در این حوزه شانس بیشتری به شما برای رسیدن به حق خود خواهد داد.منبع: redirect.php?a=*dadsun.ir/%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA