فروش دام زنده در میدان های شهرداری یکی از اقدامات مهم و مفید شهرداری هاست . این گونه میادین توسط سازمان و ارگان هایی مانند شهرداری ، روابط عمومی سازمان و مراکز تنظیم کننده مشاغل شهری مدیریت می گردند .قیمت گوسفند زنده به وزن دام و نژاد و سایر عوامل دیگر بستگی دارد . با این حال قیمت در حد مجاز در نظر گرفته می شود که فروشندگان باید از آن پیروی نمایند .در این گونه میادین از ترازوهای دیجیتالی استفاده می گردد تا اطمینان خریداران جلب گردد. تمامی دام های موجود در این مراکز تحت دامپزشکان معاینه می شوند تا در صورت ابتلا به بیماری درمان گردند .kharidgoosfand.ir