منبع تغذیه بدون وقفه، همچنین به نام ups شناخته می شود، پشتیبان گیری باتری یا پشتیبان گیری از طریق ، دستگاه هایی است که در هنگام قطع برق متصل می شوند. ایده اصلی در یو پی اس این است که قدرت فوری را بدون وقفه به دستگاه های متصل ارائه دهیم. به این ترتیب، رایانه یا سرور متصل، قدرت را از دست نمیدهد، اما بدون وقفه ادامه خواهد یافت.نام های مشترک برای لوازم برق اضطراری:منبع تغذیه اضطراریمنبع تغذیه بدون وقفهپشتیبان گیری باتریپشتیبان گیری قدرتپشتیبان گیری یو پی اسیو پی اس