برای درک بهتر این موضوع به بررسی کامل مراحل مختلف کاری در مجموعه پارتیشن ساز می پردازیم:- بازدید اولیه- طراحی- تایید طراحی و تعیین رنگ- چک سایز نهایی- ساخت پارتیشن های اداری- نصب