خلفای معاصر امام جواد(ع)

پیشوای نهم حضرت امام جواد - علیه السلام- در مجموع دوران امامت خود با دو خلیفه عباسی یعنی «مأمون» (193 - 218) و «معتصم» (218 - 227) معاصر بوده است و هر دو نفر، ایشان را به اجبار از مدینه به بغداد احضار كردند و طبق شیوه سیاسی ای كه مأمون در مورد امام رضا- علیه السلام- به كار برده بود، امام جواد - علیه السلام- را در پایتخت زیر نظر قرار دادند.

مهدي پيشوايي- سيره پيشوايان، ص530