اسرائیل این*بار دستنوشته*های کافکا را می*خواهد

یک دادگاه اسرائیلی حکم داده مجموعه* آثار فرانتس کافکا به کتابخانه ملی رژیم اشغالگر قدس عودت داده شود.

فرانتس کافکا دست نوشته*های خود را به دوستش ماکس برود داد، کسی که منشی او اصرار داشت برود، آن*ها را برای او باقی گذاشته و بعد از مرگ او دخترانش از بازگشت این نوشته*ها خودداری کردند.


تصور می*شود این دست*نوشته*ها ممکن است شامل نوشته*هایی منتشر نشده از کافکا باشد. برود درخواست کافکا را درمورد اینکه بعد از مرگش این نوشته*ها سوزانده شود، رد کرد و به جای آن نوشته*های این نویسنده را منتشر کرد.

این مسئله باعث شد کافکا به یکی از برجسته*ترین رمان*نویسان قرن بیستم تبدیل شود.

برود بعد از حمله آلمان به چکسلواکی در 1939 به فلسطین گریخت. بعد از مرگ برود در سال 1968، او در وصیت*نامه*اش این مجموعه را به منشی* خود استر هوف واگذار کرد.

با این حال، یک دادگاه در تل آویو روز یکشنبه حکم داد برود به صورت آشکار به هوف دستور داده بود این مجموعه را به کتابخانه عبری دانشگاه اورشلیم یا کتابخانه شهرداری تل آویو یا هر موسسه عمومی در اسرائیل یا خارج منتقل کند.

هوف بخش اعظم این مجموعه را در جای امنی نگه داشت و تعدادی از آن*ها را فروخت.

در دادگاهی که از سال 2008 در تل*آویو آغاز شد، دختران هوف بر سر این مسئله بحث داشتند که برود این مجموعه دست*نوشته*ها را به عنوان هدیه* به مادرشان بخشیده است. با این حال قاضی پرونده حکم داده نوشته*های کافکا نمی*تواند به عنوان هدیه*ای به دختران هوف مورد توجه قرار گیرد و باید به آرشیو واگذار شود.

تعدادی از کارها در جعبه*ای در اسرائیل و سوئیس نگهداری شده*اند. بعضی از آن*ها در سال 2010 در زوریخ باز شد تا مندرجات آن در دادگاه اسرائیل آشکار شود.

کافکا و برود هر دو عضو جامعه یهودی*های آلمانی*زبان* شهر پراگ بودند.

کافکا سال 1924 در 40 سالگی بعد از تحمل بیماری*ها مختلف روحی و جسمی درگذشت.

«محاکمه» و «قصر» جزو این نوشته*ها بودند که بعد از مرگ کافکا منتشر شدند.