[HR][/HR] [CENTER][FONT=Arial][/FONT][FONT=Arial][/FONT][/CENTER][FONT=Arial][SIZE=4] [IMG]********www.aftablog.com/uploads/a/ALI94/120626.jpg[/IMG][/SIZE][/FONT]
[FONT=Arial][/FONT]
[FONT=Arial][SIZE=4]زمين در خطر برخورد با يک شهاب سنگ قرار گرفته است که در اثر برخورد آن کل موجودات روي کره زمين نابود خواهند شد ناسا از سالهاي زيادي روي اين موضوع مطالعه کرده است و در نتيجه توانسته است فضاپيمايي را آماده کند که فقط ميتواند تعداد محدودي از انسانهاي روي زمين نسبت به جمعيت کل آن را نجات دهد که در اين تقسيم بندي سهم کشور ايران فقط 94 نفر است به نظر شما چگونه و بر اساس چه استدلالي ميتوان اين افراد را انتخاب کرد تا اين کار هم عادلانه باشد و هم بتوان نسل ايراني را حفظ کرد؟ ؟ ؟ ؟ ؟[/SIZE][/FONT]