هنگامی که آیفون با صفحه چندلمسی به به بازار آمد، باعث شگفتی کاربران شد. به جای ضربه زدن با یک قلم روی صفحه*های قدیمی، کاربران می*توانستند از انگشتان*شان برای کشیدن، زوم کردن و سایر کارهااستفاه کنند.

اما با یک تکنولوژی جدید صفحه*های لمسی ممکن است قابلیت شنیدن هم پیدا کنند.
به گزارش لایو ساینس یک شرکت تازه به میدان آمده به نام Qeexo تکنولوژی جدیدی را به نام FingerSense ابداع کرده است که در آن یک حسگر کوچک صوتی را درون تلفن نصب می*شود که به ارتعاشات چیزی که تلفن را لمس می*کند گوش می*دهد و آن را اندازه*گیری می*کند (این تکنولوژی را در تبلت ها هم می*توان به کار برد.)

این صفحه لمسی تغییریافته برای مثال به راحتی می*تواند میان لمس بوسیله نوک انگشت و ضربه با بند انگشت تفاوت بگذارد- همانطور که ما می*توانیم میان صدای تلنگر زدن به نوک انگشت و صدای ضربه زدن با بند انگشت روی سطح یک میز فرق بگذاریم.
تکنولوژی FingerSense با داشتن این حسگر صوتی همچنین می*تواند ضربه ناخن انگشت یا اشیای دیگر را هم که در صفحه *های لمسی معمولی اثری ایجاد نمی*کند، ثبت کند؛ عملکردصفحه*های لمسی معمولی بر آشفتگی الکتریکی متکی است که هنگام لمس صفحه خازنی تلفن*های همراه و تبلت*ها ایجاد می*شود.