[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید | عضویت]پیشرفت پرشتاب و همه جانبه نظام های تکنولوژیکی، فضایی برای ظهور اشکال جدید نوآوری ایجاد می کند . نوآوری تکنولوژیکی فقط حاصل رویدادهای شگفت انگیز در یک زمینه مشخص نیست بلکه اغلب می تواند از طریق کنار هم گذاشتن دانش حوزه های مختلف و ادغام آ نها در روشی جدید به دست آید . بنابراین شکلی از نوآوری وجود دارد که از طریق ادغام تکنولوژی های مختلف و نه تعمیق دانش در یک تکنولوژی خاص، حاصل می گردد. چنین شکلی از نوآوری به روش های مختلفی نامگذاری می شود: ادغام تکنولوژی، ترکیب تکنولوژی، نوآوری های سیستماتیک . مجموعه این شکل از نوآوری گاهی اوقات نظام های کاملاً جدیدی را خلق می کند، به عنوان مثال اپتوالکترونیک حاصل ادغام تکنولوژی های اپتیکال (نوری ) و الکترونیک و است و مکاترونیک از ادغام تکنولوژ ی های مکانیکی و الکترونیک به وجود آمده است Gibbons ، نوع دومی از خلق دانش و نوآوری را در مقایسه با روش سنتی تر پیشین، معرفی کردند . با وجودی که توجه از نوآوری ، به سمت خلق دانش معطوف شده است، اما این مفاهیم کلیدی همچنان برای انواع نوآوری در شرکت ها با ارزش و معتبر است . در روش سنتی، مسائل در مجموعه ای قرار گرفته است و در مسیری حل می شود که از طریق گرایش های جامعه ای معین(اصولاً جامعه علمی) هدایت می شود و در روش دوم دانش در فضای کاربردی توسعه می یابد. روش اول نظام یافته است در حالیکه روش دوم نیمه نظام یافته می باشد . ویژگی روش اول همانند بودن مسائل و ویژگی روش دوم تنوع و تمایز مهار ت ها و تجربه های درگیر در فرایند تولید دانش مشکلات است.