دهه شصتی ها بیان تو...!!!

موضوع: دهه شصتی ها بیان تو...!!!

برچسب ها: هیچ یک
 1. tiktak گفت:

  دهه شصتی ها بیان تو...!!!

  [IMG]********www.taknaz.ir/upload/70/0.915074001348612769_taknaz_ir.jpg[/IMG][IMG]********www.taknaz.ir/upload/70/0.455753001348612770_taknaz_ir.jpg[/IMG][IMG]********www.taknaz.ir/upload/70/0.280474001348612771_taknaz_ir.jpg[/IMG][IMG]********www.taknaz.ir/upload/70/0.629232001348612769_taknaz_ir.jpg[/IMG][IMG]********www.taknaz.ir/upload/70/0.682435001348612772_taknaz_ir.jpg[/IMG][IMG]********www.taknaz.ir/upload/70/0.248209001348612769_taknaz_ir.jpg[/IMG][IMG]********www.taknaz.ir/upload/70/0.875049001348612768_taknaz_ir.jpg[/IMG][IMG]********www.taknaz.ir/upload/70/0.482821001348612768_taknaz_ir.jpg[/IMG]
 2. tiktak گفت:
  [IMG]********www.taknaz.ir/upload/70/0.059427001348612748_taknaz_ir.jpg[/IMG][IMG]********www.taknaz.ir/upload/70/0.730071001348612744_taknaz_ir.jpg[/IMG][IMG]********www.taknaz.ir/upload/70/0.124877001348612744_taknaz_ir.jpg[/IMG][IMG]********www.taknaz.ir/upload/70/0.548842001348612743_taknaz_ir.jpg[/IMG][IMG]********www.taknaz.ir/upload/70/0.100936001348612743_taknaz_ir.jpg[/IMG][IMG]********www.taknaz.ir/upload/70/0.729155001348612742_taknaz_ir.jpg[/IMG][IMG]********www.taknaz.ir/upload/70/0.686986001348612741_taknaz_ir.jpg[/IMG]
 3. nasim.h گفت:
  [COLOR=#800080][SIZE=4][B]من امدم.
  ولی اینجا خبری نیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!![/B][/SIZE][/COLOR]


  هر جمعه برایت نامه ای می نویسم و خود خوب میدانم که چرا نمی آیی!!!
  چون می دانم که خوب میدانی که خط همه نامه هایم کوفی است!


 4. tiktak گفت:
  یعنی هیچی ندیدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:-77