ساعات اوج مصرف

ساعت 8 صبح الی 21
ساعت 21 الی 8 صبح

جمعه . روزهای تعطیل
تعرفه مکالمه در هر دقیقه

447
358
سیم کارت دائمی در محدوده تماس شهری

760
536
سیم کارت دائمی در محدوده تماس بین شهری

625
625
سیم کارت دائمی همراه اول با ایرانسل

447
358
سیم کارت دائمی همراه اول با تالیا

671
537
سیم کارت اعتباری همراه اول . تماس استانی

1140
804
سیم کارت اعتباری همراه اول . تماس بین استانی

935
935
سیم کارت اعتباری همراه اول با ایرانسل

671
537
سیم کارت اعتباری همراه اول با تالیا

499
499
سیم کارت دائمی ایرانسل به ایرانسل

625
625
سیم کارت دائمی ایرانسل به سایر خطوط

620
620
سیم کارت اعتباری ایرانسل به ایرانسل

825
825
سیم کارت اعتباری ایرانسل به سایر خطوط

625
625
سیم کارت دائمی رایتل با سایر خطوط و بالعکس

1599
1599
مکالمه تصویری سیم کارت دائمی رایتل با رایتل

670
536
تماس تالیا با درون شهری

1139
804
تماس تالیا با بین شهری