در جهان پر از شگفتی ما هر روز پدیده هایی در سراسر جهان رخ می دهند که گاه باور کردن آنها مشکل است.
توفان های شگفت انگیز، ابرهایی با شکل های عجیب در آسمان یا رعد و برق های بزرگی که گاه فکر می کنیم شاید از جلوه های سینمایی برای خلق این تصاویر استفاده شده است.
ولی باید باور کنیم اینها پدیده هایی خارق العاده از طبیعت هستند !منبع : گروه اینترنتی خورشید