چه قدر یک شکست در زندگیت مهم است؟
آیا باعث شکوفاییت می شود یا اینکه باعث می گرددتا نا امید شوید ودست از تلاش بردارید:

-اگراین قدر قوی نیستید که ببازید......مسلما توانایی برنده شدن رانیز نخواهید داشت .
-هیچ رازی در موفقیت وجود ندارد .موفقیت نتیجه آمادگی تلاش سخت ودرس گرفتن از شکست هاست.
-همیشه زیرک ترین آدمها کسانی نیستند که کمترین میزان شکست رادارند بلکه کسانی هستند که از شکست ها بهترین درس را می گیرند.
-شکست معمولا یک موقعیت موقتی است....ولی نا امیدی آن رابه یک موفقیت دائمی تبدیل می کند.
-شکست باید همانند معلمی برای ما باشد... نه یک مانع برای پیشرفت شکست ،ممکن است سرعت شمارا کم کند،اما نباید سبب مغلوب شدنتان گردد.

شکست به منزله یک وقفه است نه یک پایان.
تنها درصورتی می توانید از شکت اجتناب کنید که چیزی نگوییدوکاری نکنید وهیچ مطلق باشید.
اگر نمی توانید اشتباه کنید یعنی هیچ کاری نمی توانید انجام دهید.
قضاوت دیگران نسبت به من روی تعداد دفعاتی که شکست خورده ام نیست بلکه روی تعداد دفعاتی است که موفق شده ام.
وتعدا دفعاتی که موفق شده ام زمانی بوده است که بلافاصله بعدازاین که شکست خورده ام دوباره به تلاش ادامه داده ام وموفق شده ام.


یادتان باشد:
اگر احتمال شکست وجود نداشت پیروزی بی معنی بود