قیمت های مربوط به 3 اسفند ماه 1391


HTC
HTC One X 1,755,000
HTC Explorer 395,000
HTC Sensation XE 1,095,000
HTC Sensation XL 1,140,000
HTC Wildfire S 470,000
HTC ChaCha 475,000
HTC One V 745,000
HTC Salsa 675,000
HTC Desire C 605,000
HTC Status 510,000
HTC Salsa 590,000
HTC Sensation XE 1,160,000
HTC Wildfire S 510,000
HTC Sensation 1,190,000
HTC EVO 3D 1,350,000
HTC Desire 670,000
HTC HD2 950,000
HTC ChaCha 490,000
HTC Hero 750,000
HTC Legend 600,000
HTC Explorer 490,000
HTC Desire S 890,000
HTC Desire C 640,000
HTC One V 770,000
HTC One X+ 2,290,000
HTC Windows Phone 8S 1,200,000
HTC Windows Phone 8X 1,690,000
HTC ChaCha 580,000
HTC Desire C 680,000
HTC Desire X 1,000,000
HTC ChaCha 460,000
HTC One X 1,680,000
HTC One X 1,795,000
HTC Wildfire S 475,000
HTC Sensation XL 1,350,000
HTC Desire C 610,000
HTC Sensation XE 1,070,000
HTC One V 770,000
HTC Windows Phone 8X 1,814,000
HTC Windows Phone 8S 1,128,000
HTC One X 1,722,000
HTC One SV 1,333,000
HTC Desire X 943,000
HTC One X+ 2,224,000
HTC One X 1,671,000
HTC Desire V 974,000
HTC Desire SV 1,317,000
HTC Windows Phone 8X 1,850,000
HTC Desire X 1,040,000
HTC Desire V 1,015,000
HTC Desire C 670,000
HTC Wildfire S 515,000
HTC Sensation XL 1,400,000
HTC Sensation XE 1,130,000
HTC One X 1,850,000
HTC One X+ 2,390,000
HTC Explorer 430,000
HTC Windows Phone 8S 1,250,000
HTC Sensation XE 1,150,000
HTC Sensation XL 1,200,000
HTC Wildfire S 480,000
HTC ChaCha 500,000
HTC One V 750,000
HTC One X 1,750,000
HTC Desire C 630,000
HTC One S 1,400,000
HTC Desire V 980,000
HTC Windows Phone 8X 1,750,000
HTC ChaCha 600,000
HTC Desire C 700,000
HTC Desire X 1,070,000
HTC One X 1,745,000
HTC Sensation XE 1,097,000
HTC Wildfire S 472,000
HTC ChaCha 610,000
HTC One S 1,375,000
HTC One X 1,650,000
HTC Desire V 955,000
HTC Sensation XE 1,030,000
HTC Sensation XE 1,080,000
HTC Wildfire S 495,000
HTC Sensation XE 1,160,000
HTC Desire V 980,000
HTC Desire C 670,000
HTC Hero 540,000
HTC Desire V 970,000
HTC Sensation XL 1,200,000
HTC Sensation XE 1,110,000
HTC Desire X 1,010,000
HTC Sensation XL 1,360,000