خبرگزاری پزشکی ایران – ایرمنا- ده تن دوغ تاريخ مصرف گذشته در قم كشف شد و رسيدگي به اين پرونده در دستور كار تعزيرات حكومتي استان قم قرار گرفت.
بازرسان دانشگاه علوم پزشکي در بازرسي از يک شرکت پخش مواد غذايي در قم، 10 تن دوغ تاريخ مصرف گذشته کشف کردند که در اين خصوص پرونده*اي در تعزيرات حکومتي استان تشکيل و جهت رسيدگي به شعبه هفتم اين اداره *کل ارجاع شد.
ده تن دوغ تاريخ مصرف گذشته در قم كشف شد و رسيدگي به اين پرونده در دستور كار تعزيرات حكومتي استان قم قرار گرفت.
در پی اطلاع از تغییر برچسب تاریخ در یکی از شرکتهای پخش مواد غذایی در قم , بازرسان دانشگاه علوم پزشکي در بازرسي از يک شرکت پخش مواد غذايي در قم، 10 تن دوغ تاريخ مصرف گذشته کشف کردند که در اين خصوص پرونده*اي در تعزيرات حکومتي استان تشکيل و جهت رسيدگي به شعبه هفتم اين اداره *کل ارجاع شد. هنوز از نام دوغ تاریخ گذشته و شرکت توزیع کننده و افراد متخلف منتشر نشده است