طبق گزارشات بدست رسیده از منابع خبری یارانه نقدی اسفند ماه 91 تا پایان هفته آینده در حساب عموم مردم واریز خواهد شد. همچنین زمزمه هایی از افزایش یارانه نقدی در اسفند ماه شنیده می شود که این امر ممکن است اگر در مرحله اجرا قرار بگیرد تاخیری در پرداخت یارانه های ایجاد کند.