دانشجوياني که اين دوره آموزشي را طي مي*کنند پس از فراغت از تحصيل توانايي*هاي زير را دارند.
• کليه دروس آمار، احتمال، دوره رياضي متوسطه آموزش عمومي را تدريس نمايند.
• توانايي ادامه تحصيل را داشته و بتوانند با رعايت ديگر ضوابط گزينش وارد دوره کارشناسي ارشد و رشته*هاي بالاتر تخصصي گردند.
• توانايي تجزيه و تحليل آماري مسائل اقتصادي و صنعتي را دارا ميباشند.
• در برنامه*ريزي صحيح علمي و حل مسائل مربوط به آنها توانايي دارند.
• آمادگي براي برخورد با مسائل خاص آماري و حل مشکلات ناشي از آنها را دارا ميباشند.
اهميت اين دوره جهت تربيت افراد آزموده براي سازمانهايي از قبيل برنامه و بودجه مرکز ايران و مراکز صنعتي و پزشکي و غيره که در جهت استقلال اقتصادي و خود کفايي صنعتي جامعه اسلامي ضورت دارد بيش از پيش احساس مي*شود.
تذکر:
تطبيق دانشجويان فعلي دوره کارشناسي آمار مي*توانند با برنامه قبلي مانده واحدهاي درسي خود را بگذرانند و فارغ*التحصيل شوند ولي اگر شوراي آموزشي موسسه مربوطه موافق باشند اين دانشجويان مي*توانند توسط موسسه مربوطه دروس گذارنده خود را با برنامه جديد انطباق داده و بر طبق برنامه جديد ادامه تحصيل دهند.