کانال تلگرام فال و طالع بینی

در تمام بخش ها مدیر فعال ( با سابقه فعالیت در انجمن های دیگر ) می پذیریم ، با ما تماس بگیرید. انجمن پیچک

Earn Points

نمایش تجربه ها
رتبه بندی
رتبه بندی گروه ها
دستاوردها
فعالیت
Earn Points
Statistics

امتیاز برای تاپیکها

توضیحات
عامل
ضعیف
Points for threads
How many points should be given for single threads?
 
x2 20
Points for Social Group Discussions
Points for Social Group Messages
 
x2 18
Points for tags
Points that are added for every tag the user puts on a thread
 
x0.5 36
Points for thread votes on own thread
How many points should be given for votes?
 
x10 293
Points for using thread rating
How many points should be given for using thread rating?
 
x1 4
Points for replies to own threads
How many points should be given for replies to own threads?
 
x0.3 45
Points for thread views
How many points should be given for views on threads?
 
x0.02 219
Points for sticky threads
How many points should be given for sticky threads?
 
x50 626
 

امتیاز برای پستها

توضیحات
عامل
ضعیف
Points for posts
How many points should be given for post made?
 
x2 34
Points for Social Group Messages
How many points should be given for single Social Group Messages?
 
x10 160
Points for attachment views
Points that are added for every view on own attachments
 
x0.5 485
 

مرسوم

توضیحات
عامل
ضعیف
Points for vBulletin Blog
How many points should be given for a single Blogentry? Remember: Blog comments are treated like threadreplies and Blog views like threadviews.
 
x15 293
Points for vBulletin CMS
How many points should be given for a published Article?
 
x25 625
Points for Calendar Events
How many points should be given for Events made in the Calendar?
 
x10 0
مرسوم
The Staff can manually assign points to you, for example as special thanks. Negative values are also possible.
 
x
 

امتیاز برای کاربر

توضیحات
عامل
ضعیف
Points for infractions
For example, an infractions with 4 points, multiplied with the value of 100 would be multiplied into 400. So the user would have been substracted 400 points.
 
x100 38,220
Points for reputation
How many points should be given for reputation points?
 
x1 10
Points for reputation use
How many points should be given for use of the reputation system?
 
x2 5
Points for days online
Points that are added for every day since registering.
 
x2 307
Points for social group members
Points that are added for every Member in a created social group
 
x5 111
Points for friends
Points that are added for every confirmed friend a user have
 
x3 26
Points for visitor messages
Points that are added for every comment on a profile
 
x1.5 99
Points for album pictures
Points that are added for pictures uploaded in own profile album
 
x3 51
Points for referrals
Points that are added for every referral
 
x25 43
Points for completing profile
How many points should be given for filling editable profile fields? (per field)
 
x10 13
 
تجربه 4.0.4