مشاهده RSS Feed

esmaeilzadehblog

بیماری های درختان گردو

به این مطلب امتیاز بدهید
توسط در تاریخ دوشنبه ۲۶ شهریور ۹۷ در ساعت ۰۱:۳۶ (519 نمایش ها)
آنتراکنوز گردو یکی از مهم ترین بیماری های برگـی گـردو در کـشور انتراکنـوز مـی باشـد (شـکل ۷) کـه فـرم جنـسی قـارچ Marssonina juglandis (Lib.) Magn. ، عامل آن می باشد. آنتراکنـوز گـردوی ایرانـی اولـین بـار در سـال ۱۸۱۵ از اروپا گزارش شد. این بیماری تقریباً در تمام مناطق رشد و پرورش گردو گسترده شده است ، اما خـسارت بیماری در نواحی حوزه مدیترانه بیشتر است به گونه ای که در کشورهای حوزه مدیترانـه، آنتراکنـوز از مهـم تـرین بیماری های باغ های گردو محسوب می گردد. در سال ۱۹۹۳، در میان عوامل قارچی مسئول خـشکیدگی سرشـاخه های گردوی جوان در مناطق جنوبی ایتالیا، بیماری زایی شدید G. Leptostyla برروی نهال های ۳-۹ ساله گردو به اثبات رسید. این قارچ درسایرمناطق گردوکاری از جمله درکشورهای ترکیه ولهستان نیز به عنـوان مهـم تـرین و عمومی ترین بیماری گردو شناخته و معرفی شده است. گونه های مختلـف جـنس Juglans، درجـات مختلفـی ازحساسیت به آنتراکنوز را نشان می دهند. نتایج تحقیق بلیساریو در سال۷۹۹۱ در ایتالیا نشان می دهد که خسارتقارچ عامل آنتراکنوز در نهالستان های گردو ناچیز اسـت و تنهـا بـاغ هـای گـردوی J. regia و J. nigra متحمـل خسارت می شوند. اما اهمیت اقتصادی بیماری عمدتاً به خاطر خسارت ایجاد شده بر روی گردوی سیاه ( J. nigra ) می باشد . در بررسی اپیدمیولوژی عامل بیماری در گردوی سیاه ، علاوه بر برگ های ریخته شـده بـر روی زمـین،منابع دیگری نیز به عنوان ایناکولوم اولیه قارچ معرفی شده اند. زخم های ایجاد شده در سرتاسر کانوپی درختـان ازجمله منابع ذخیره پروپاگول های قارچ می باشند. اما موقعیت برگ در تاج درخـت، از نظـر رشـد بیمـاری اهمیتـی ندارد. دوره تاخیر بیماری ۲ هفته گزارش شده است. حرارت کم، بارندگی زیاد و رطوبت نسبی بالای ۶۵% در مراحل اولیه آلودگی از عوامل عمده اشاعه بیماری محسوب می شوند. در ایران نیز این بیماری از مهم ترین بیماری های برگی گردو در اکثر مناطق گردو کاری کشور می باشد. اولـین بار در سال ۱۳۳۱، وسپس در سال های ۱۳۴۲ و ۱۳۴۴ بیماری از منـاطق مختلـف ایـران گـزارش شـد. در سـال۱۳۶۷ نیز بیماری در گردوکاری های خراسان گزارش شـد. بیمـاری در اسـتان هـای گلـستان، گـیلان، gerdooiran.com مازنـدران،اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، لرستان، کرمانشاه، اصفهان، تهران، قزوین و خراسان در بـیش از ۸۰ منطقه گردو کاری کشور وجود دارد. مقاومت گیاه میزبان از جمله ابزارهای مهم و موثر برای کنترل بیماری های گیاهی محسوب می شـود. بـه عـلاوهیکی از اهداف مهم در اغلب برنامه های اصلاحی درختان میوه نیز ارزیابی مقاومت ارقام، ژنوتیپ ها و یا پایـه هـا دربرابر بیماری می باشد. با توجه به نگرانی های ناشی از کاربرد سموم شیمیایی و نیز اثر بخشی اندک سایر روش های کنترل و مبارزه و هم چنین با عنایت به حساسیت گردوی ایرانـیJ. regia ؛ اسـتراتژی منطقـی جهـت مبـارزه بـابیماری لکه سیاه گردو دستیابی به ارقام مقاوم می باشد. هم چنین باید اشاره نمود که ارقام مختلـف گـردو از نظـرصفت مقاومت به بیماری لکه سیاه از وراثت پذیری بسیار بالایی برخوردار می باشند. این موضوع نشان می دهد کـهامکان بهبود ژنتیکی ارقام گردو از نظر مقاومت به این بیماری مخرب وجود دارد. در تحقیقات ی پیرامون یافتن ارقام و ژنوتیپ های مقاوم به بیماری آنتراکنوز، دامنه وسیعی از حـساسیت در ارقـاممختلف شناسایی ش ده است . مطالعات نشان داد ه است که اگر چه ژنوتیپ هـای گـردوی سـیاه از نظـر مقاومـت بـهبیماری لکه سیاه مقاوم معرفی شده اند، اما در موقعیت های بسیار مناسب برای گـسترش بیمـاری، ایـن ارقـام نیـزدرصدی از آلودگی را نشان می دهند.تحقیقات انجام شده در راستای بررسی میزان مقاومت ارقام و ژنوتیپ های گردو به بیماری آنتراکنـوز در ایـران ودر شرایط گلخانه ای بسیار اندک است. ارزیابی مقاومت نسبی ژنوتیپ های گردو به بیماری لکه سیاه در کلکـسیونگردوی کهریز ارومیه نشان داد کـه ژنوتیـپ ۲۱B حـساس تـرین و ژنوتیـپ هـای ۴OR و۱۹T از مقاومـت بـالاییبرخوردار هستند. در یک بررسی مقدماتی در سال های ۸۰ – ۷۶ ، مقاومت نسبی توده هـای محلـی گـردو بـه لکـهسیاه در منطقه قزوین ارزیابی شد. در این تحقیق توده الموت به عنوان توده مقاوم گزارش شده است. علاوه بر یافتن ارقام مقاوم [url]www.gerdooiran.com[/url] به این بیماری ، رعایت بهداشت عمومی باغ و جمع آوری برگ هـای ریختـه شـده درپائیز و طول فصل رشد و سوزاند آنها ، در مقابله با این بیماری بسیار موثر می باشد. در شرایط حاد نیز مـی تـوان ازطریق سم پاشی با سموم زینب (با غلظت ۲-۱ در هزار)، اکسی کلرور مس (با غلظت ۵-۳ در هزار) و محلول بـرودو(باغلظت ۱-۵/۰ درصد ) بر این بیماری غلبه کرد. سم پاشی در دو نوبت انجام می شود. بار اول سم پاشـی زمـستانهپس از ریزش برگ ها و با دوم سم پاشی بهاره پس از ریزش گلبرگ ها انجام گیرد.
برچسب ها: هیچ یک ویرایش برچسب ها
دسته بندی ها
دسته بندی نشده

نظرات