مشاهده RSS Feed

azamamani4000

  1. ماساژگربه

    چرابایدگربه ها راماساژدهیم؟ شما هم احتمالاً گربه خود را در حال ماساژ دادن (ورز دادن) دیده اید که به طور ریتمیک پنجه های خود را به یک شیء نرم، که می تواند پتو یا حتی خود شما باشد، فشار می دهد. این کارمانندخمیرکردن است وگربه دوست داردکه بایک چیزنرم مانندپتو بازی کند.چرا گربه ها پتو ...
    دسته بندی ها
    دسته بندی نشده