مشاهده RSS Feed

جدید ترین مطالب وبلاگ

  1. کجایند گوش های بی ادعا

    تا قلم میگیرم
    فراموش میکنمآن همه احساسی که تا ثانیه ای پیشمغزم ، سنگینبا خود حمل میکرد...دیگر خجالت میکشماز قلم !احساسات من محکوم به حبس شدن و حمل شدنندنه نوشتن و خوانده شدن!