مشاهده RSS Feed

جدید ترین مطالب وبلاگ

 1. سنگ سقوطم زد

  [کسی که از صدا می گفت به لب مهر سکوتم زد
  مرا بالای بالا برد ولی سنگ سقوطم زد
  حرف ها گفتند و نشنیدم بدی کردند و بخشیدم
  زتیغ اشکم چپیکید اما....ولی من باز خندیدم
  سکوتم حرف ها دارد ولی چشم و دهان بستم
  ببین ای خوب دیروزی کجا بودم ....کجا هستم!!