مشاهده RSS Feed

جدید ترین مطالب وبلاگ

  1. مستفرغ شدم ك..

    از ياد كردنت مغزم استفراغ ميكند.. دوباره تابستون شده من از فكرت مستفرغ شدم.. واژه ها صف كشيدن رو سلول خاكستري مغزم. زيادي تراوش داره ميكنه فكر و روح و روانم .. با اين گرما و روزه داري هم ك فبهاااا واالله...