بابا خیلی باحالی...............

منو دوباره رها کردی با این سکوت حال گیر .................................................. .......-قلب چسب خورده ی منو دوباره بازش کردی ......................-دوباره چشمای منو از غصه گریون کردی ................. بابا خیلی باحالی