استفراغ به معنای واقعی قی معده نیست بلکه تراوشات ذهنی خود را استفراغ مینامم"""

خیلی مخلصیم.