مشاهده RSS Feed

جالب

 1. شادی را فراموش نکن


  شادی را فراموش نکن....
  به آرامی آغاز به مردن می*کنی
  اگر سفر نکنی،
  اگر کتابی نخوانی،
  اگر به اصوات زندگی گوش ندهی،
  اگر از خودت قدردانی نکنی.

  به آرامی آغاز به مردن می*کنی
  زمانی که خودباوری را در خودت بکشی،
  وقتی نگذاری دیگران به تو کمک کنند.

  به آرامی آغاز به مردن می*کنی
  اگر برده ی عادات خود شوی،
  اگر همیشه از یک راه تکراری بروی
  اگر روزمرّگی را تغییر ندهی
  اگر رنگهای متفاوت به تن نکنی،
  یا اگر ...
  دسته بندی ها
  جالب