مشاهده RSS Feed

جالب

 1. چند عاشقانه

  روزها يكی پس از ديگری به پايانمی رسند...

  و در پی روزهاعمر من...

  خسته نباشی سرنوشت....!

  می بينی؟!

  دست در دستان تو

  تمام راه را بيراهه رفتم

  شنيدم كسی ميگفت:

  چشمانت را ببند!اعتماد كن...

  به قيمت تمام روزهای رفته

  چشم هایــم را بستم...

  ...
  دسته بندی ها
  جالب