مشاهده RSS Feed

طلا خانوم

 1. عشق زیباست

  [FONT=&quot]عشق با روح انسان پـیـونـد می خورد،[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot]،زنـدگـی بـدون عـشـق ،سـرد و مـرده اسـت،[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot]،زنـدگـی تـوام عـشـق ،گرم و پـر خروش اسـت،[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot]،هـر ...
  دسته بندی ها
  عاشقانه
 2. دلتنگت شده ام

  [FONT=&quot]دلتنگ شده ام ......[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]نمیدانم......[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]شاید برای تو و شاید برای دیروزم که باتو سپری مچــقــدر مــتــفــاوتـــنــد آدمــهــا[/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot]عــشــق بــرایی یــکــی دلــگــرمــی[/FONT]
  [FONT=&quot]فاصــــله ...