مشاهده RSS Feed

روانشناسی

  1. عزمی راسخ

    [CENTER][COLOR=#1F1F1F][FONT=Tahoma][SIZE=4]

    كسی كه دارای عزمی راسخ است، جهان را مطابق میل خویش عوض می كند.


    [/SIZE][/FONT][/COLOR][/CENTER][COLOR=#1F1F1F][FONT=Tahoma] [/FONT][/COLOR]
    دسته بندی ها
    روانشناسی