مشاهده RSS Feed

sev-sevim

  1. حالم خوب است

    [CENTER][CENTER][SIZE=2][COLOR=#000000][B][I][SUP][FONT=Tahoma]نگـــــــران نباش،حــــال مـــن[/FONT][/SUP][/I][/B][B][SUP][FONT=Tahoma] خـــــــوب اســت[/FONT][/SUP][/B][/COLOR][/SIZE][COLOR=#000000][FONT=Tahoma][/FONT][/COLOR][/CENTER][CENTER][SIZE=2][COLOR=#000000][B][SUP][FONT=Tahoma] بــزرگ شـــده ام …دیگر آنقـــدر کــوچک نیستـم که در دلــــتنگی هـــایم گم شــــوم[/FONT][/SUP][/B][/COLOR][/SIZE][COLOR=#000000][FONT=Tahoma][/FONT][/COLOR][/CENTER][CENTER][SIZE=2][COLOR=#000000][B][SUP][FONT=Tahoma]آمـوختــه ...
    دسته بندی ها
    دسته بندی نشده