مشاهده RSS Feed

par3

 1. اهورامزدا

 2. اندرتنهایی...

  حق بااوبود.....

  مقصرمن بودم...

  آن قدر گفتم غلامتم....

  باورکرد مرافروخت.......
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 3. اندرتنهایی...

  خیانت کره و میگوید کو نشانم بده......

  آخه آدم حسابی..مگرجای بوسه میماند؟؟
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 4. اندرتنهایی...

  میشنوی؟؟

  دیگرصدای نفسهایم نمی آید....

  به دار کشیده مرا بغض نبودنت........
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 5. اندرتنهایی...

  این روزهازیادی ساکت شده ام ......

  حرفهایم نمیدانم چرا به جای گلو..

  ازچشمهایم بیرون می آیند....
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 6. اندرتنهایی...

  رفت و من فقط شنیدم راحت شدم........

  لعنت به سادگی من.....
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 7. اندرتنهایی...

  غمگینم....

  مثل عکس در اعلامیه ترحیم...

  که خنده اش همه را به گریه می اندازد..........
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده
 8. اندرتنهایی...

  عطرها.....

  آهنگها....

  بیرحم ترینند...

  بی آنکه بخواهی میبرنت به قعر خاطراتی

  که برای فراموشیشان تا پای غرور

  جنگیدی......
  دسته بندی ها
  دسته بندی نشده