مشاهده RSS Feed

فرهنگ و هنر

  1. ****فريادزيرآب* ***

    اسيرم اسيرم به تا گيسوى
    خرابم خراب دوچشم جادويى
    دارم دلى که از غمش خونه
    ضربان قلبم پريشونه